VAC Nhà Đất - Nhà Đất Hải Phòng - Hotline : 0937.686.888
SỐ 365 LÊ DUẨN, BẮC SƠN, KIẾN AN, HẢI PHÒNG
Giá : 1,450,000,000 VNĐ
Diện tích : 80 m2
Hướng : Tây Nam
SỐ 365 LÊ DUẨN, BẮC SƠN, KIẾN AN, HẢI PHÒNG
Giá : 2,400,000,000 VNĐ
Diện tích : 45 m2
Hướng : Tây Nam
SỐ 365 LÊ DUẨN, BẮC SƠN, KIẾN AN, HẢI
Giá : 2,100,000,000 VNĐ
Diện tích : 40 m2
Hướng : không Xác Định
0973501458
Giá : 2,700,000,000 VNĐ
Diện tích : 90 m2
Hướng : Tây Nam
SỐ 365 LÊ DUẨN, BẮC SƠN, KIẾN AN, HẢI PHÒNG
Giá : 7,100,000,000 VNĐ
Diện tích : 305 m2
Hướng : Nam
SỐ 365 LÊ DUẨN, BẮC SƠN, KIẾN AN, HẢI PHÒNG
Giá : 1,870,000,000 VNĐ
Diện tích : 96 m2
Hướng : Tây Bắc
Số 365 Lê Duẩn, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,300,000,000 VNĐ
Diện tích : 84 m2
Hướng : Đông Nam
SỐ 365 LÊ DUẨN, BẮC SƠN, KIẾN AN, HẢI PHÒNG
Giá : 6,000,000,000 VNĐ
Diện tích : 102 m2
Hướng : Đông Nam
sỐ 365 ĐƯỜNG LÊ DUẨN, BẮC SƠN, KIẾN AN, HẢI PHÒNG
Giá : 5,120,000 VNĐ
Diện tích : 186 m2
Hướng : Nam
SỐ 365 LÊ DUẨN, BẮC SƠN, KIẾN AN, HẢI PHÒNG
Giá : 500,000,000 VNĐ
Diện tích : 62 m2
Hướng : Bắc
SỐ 725 TRẦN NHÂN TÔNG, KHA LÂM, NAM SƠN, KIẾN AN, HÀI PHÒNG
Giá : 2,990,000,000 VNĐ
Diện tích : 44 m2
Hướng : Đông Nam
Số 725 trần nhân tông, kha lâm, nam sơn, kiến an, hải phòng
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 100 m2
Hướng : không Xác Định
SỐ 725 TRẦN NHÂN TÔNG, KHA LÂM 5, NAM SƠN, KIẾN AN, HẢI PHÒNG
Giá : 1,600,000,000 VNĐ
Diện tích : 41 m2
Hướng : Tây Nam
SỐ 725 TRÀN NHÂN TÔNG, NAM SƠN, KIẾN AN, HẢI PHÒNG
Giá : 2,950,000,000 VNĐ
Diện tích : 60 m2
Hướng : Đông Nam
SỐ 725 TRẦN NHÂN TÔNG, NAM SƠN, KIẾN AN, HẢI PHÒNG
Giá : 1,920,000,000 VNĐ
Diện tích : 51 m2
Hướng : Tây Bắc
SỐ 725 TRẦN NHÂN TÔNG, NAM SƠN, KIẾN AN, HẢI PHÒNG
Giá : 1,600,000,000 VNĐ
Diện tích : 167 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông
Giá : 970,000,000 VNĐ
Diện tích : 86 m2
Hướng : Tây Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,410,000,000 VNĐ
Diện tích : 98 m2
Hướng : Đông Nam
SỐ 725 TRẦN NHÂN TÔNG, KIẾN AN, HẢI PHÒNG
Giá : 1,150,000,000 VNĐ
Diện tích : 60 m2
Hướng : Đông
SỐ 725 TRẦN NHÂN TÔNG, KIẾN AN, HẢI PHÒNG
Giá : 9,100,000,000 VNĐ
Diện tích : 450 m2
Hướng : Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,370,000,000 VNĐ
Diện tích : 163 m2
Hướng : Tây
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 870,000,000 VNĐ
Diện tích : 152 m2
Hướng : Tây
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,180,000,000 VNĐ
Diện tích : 150 m2
Hướng : Tây Bắc
SỐ 725 TRẦN NHÂN TÔNG, KIẾN AN, HẢI PHÒNG
Giá : 1,210,000,000 VNĐ
Diện tích : 100 m2
Hướng : Đông Bắc
SỐ 725 TRẦN NHÂN TÔNG, KIẾN AN, HẢI PHÒNG
Giá : 6,000,000,000 VNĐ
Diện tích : 260 m2
Hướng : Tây Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,490,000,000 VNĐ
Diện tích : 150 m2
Hướng : Tây Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,250,000,000 VNĐ
Diện tích : 150 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,300,000,000 VNĐ
Diện tích : 52 m2
Hướng : Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,510,000,000 VNĐ
Diện tích : 39 m2
Hướng : Tây Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 790,000,000 VNĐ
Diện tích : 76 m2
Hướng : không Xác Định
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,020,000,000 VNĐ
Diện tích : 48 m2
Hướng : Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,900,000,000 VNĐ
Diện tích : 80 m2
Hướng : Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,070,000,000 VNĐ
Diện tích : 75 m2
Hướng : Đông Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 870,000,000 VNĐ
Diện tích : 130 m2
Hướng : Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,000,000,000 VNĐ
Diện tích : 75 m2
Hướng : Tây Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 4,700,000,000 VNĐ
Diện tích : 313 m2
Hướng : Tây Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,390,000,000 VNĐ
Diện tích : 90 m2
Hướng : Đông Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 4,570,000,000 VNĐ
Diện tích : 1,305 m2
Hướng : Tây
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,600,000,000 VNĐ
Diện tích : 60 m2
Hướng : Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,090,000,000 VNĐ
Diện tích : 84 m2
Hướng : Tây
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,920,000,000 VNĐ
Diện tích : 163 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,170,000,000 VNĐ
Diện tích : 87 m2
Hướng : Đông Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 3,020,000,000 VNĐ
Diện tích : 120 m2
Hướng : Tây Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,580,000,000 VNĐ
Diện tích : 125 m2
Hướng : Đông Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 3,770,000,000 VNĐ
Diện tích : 471 m2
Hướng : Tây
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 3,600,000,000 VNĐ
Diện tích : 300 m2
Hướng : Đông Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,450,000,000 VNĐ
Diện tích : 50 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 830,000,000 VNĐ
Diện tích : 85 m2
Hướng : Tây Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 4,300,000,000 VNĐ
Diện tích : 5,600 m2
Hướng : không Xác Định
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 930,000,000 VNĐ
Diện tích : 31 m2
Hướng : không Xác Định
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,010,000,000 VNĐ
Diện tích : 108 m2
Hướng : Tây Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,350,000,000 VNĐ
Diện tích : 110 m2
Hướng : Đông Bắc
725 Trần Nhân Tông, Kiến An
Giá : 1,460,000,000 VNĐ
Diện tích : 159 m2
Hướng : Tây Bắc
725 Trần Nhân Tông, Kiến An
Giá : 400,000,000 VNĐ
Diện tích : 60 m2
Hướng : không Xác Định
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,220,000,000 VNĐ
Diện tích : 77 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,220,000,000 VNĐ
Diện tích : 150 m2
Hướng : Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 4,100,000,000 VNĐ
Diện tích : 244 m2
Hướng : Đông Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,920,000,000 VNĐ
Diện tích : 382 m2
Hướng : Tây Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 810,000,000 VNĐ
Diện tích : 40 m2
Hướng : Tây Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 870,000,000 VNĐ
Diện tích : 127 m2
Hướng : Tây Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,800,000,000 VNĐ
Diện tích : 125 m2
Hướng : Tây Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 3,260,000,000 VNĐ
Diện tích : 120 m2
Hướng : Tây Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 720,000,000 VNĐ
Diện tích : 100 m2
Hướng : Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,150,000,000 VNĐ
Diện tích : 348 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,420,000,000 VNĐ
Diện tích : 135 m2
Hướng : Đông Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,700,000,000 VNĐ
Diện tích : 176 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 4,600,000,000 VNĐ
Diện tích : 836 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,020,000,000 VNĐ
Diện tích : 84 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,550,000,000 VNĐ
Diện tích : 252 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,430,000,000 VNĐ
Diện tích : 79 m2
Hướng : không Xác Định
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,870,000,000 VNĐ
Diện tích : 85 m2
Hướng : Tây Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,630,000,000 VNĐ
Diện tích : 133 m2
Hướng : Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,260,000,000 VNĐ
Diện tích : 52 m2
Hướng : Tây Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,720,000,000 VNĐ
Diện tích : 52 m2
Hướng : Tây Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,730,000,000 VNĐ
Diện tích : 78 m2
Hướng : Đông Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 3,550,000,000 VNĐ
Diện tích : 470 m2
Hướng : Đông Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,500,000,000 VNĐ
Diện tích : 5,000 m2
Hướng : không Xác Định
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 3,020,000,000 VNĐ
Diện tích : 79 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,250,000,000 VNĐ
Diện tích : 90 m2
Hướng : Đông
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,070,000,000 VNĐ
Diện tích : 131 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,280,000,000 VNĐ
Diện tích : 72 m2
Hướng : Tây Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 830,000,000 VNĐ
Diện tích : 69 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 530,000,000 VNĐ
Diện tích : 46 m2
Hướng : Đông Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,430,000,000 VNĐ
Diện tích : 182 m2
Hướng : Đông Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,950,000,000 VNĐ
Diện tích : 100 m2
Hướng : Tây Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,330,000,000 VNĐ
Diện tích : 156 m2
Hướng : Tây Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 4,250,000,000 VNĐ
Diện tích : 141 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,150,000,000 VNĐ
Diện tích : 55 m2
Hướng : Tây Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,300,000,000 VNĐ
Diện tích : 66 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,300,000,000 VNĐ
Diện tích : 62 m2
Hướng : Tây Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,350,000,000 VNĐ
Diện tích : 150 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,620,000,000 VNĐ
Diện tích : 51 m2
Hướng : Tây Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,400,000,000 VNĐ
Diện tích : 150 m2
Hướng : Đông
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,200,000,000 VNĐ
Diện tích : 80 m2
Hướng : Tây
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,340,000,000 VNĐ
Diện tích : 164 m2
Hướng : Đông
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 3,020,000,000 VNĐ
Diện tích : 90 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,780,000,000 VNĐ
Diện tích : 85 m2
Hướng : Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,070,000,000 VNĐ
Diện tích : 128 m2
Hướng : không Xác Định
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 3,000,000,000 VNĐ
Diện tích : 120 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 980,000,000 VNĐ
Diện tích : 60 m2
Hướng : Đông
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 5,030,000,000 VNĐ
Diện tích : 80 m2
Hướng : Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 3,320,000,000 VNĐ
Diện tích : 83 m2
Hướng : Tây Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,330,000,000 VNĐ
Diện tích : 67 m2
Hướng : Tây Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,880,000,000 VNĐ
Diện tích : 45 m2
Hướng : Đông Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,950,000,000 VNĐ
Diện tích : 48 m2
Hướng : Đông Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,650,000,000 VNĐ
Diện tích : 160 m2
Hướng : Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,780,000,000 VNĐ
Diện tích : 141 m2
Hướng : Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 5,350,000,000 VNĐ
Diện tích : 262 m2
Hướng : Tây Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,630,000,000 VNĐ
Diện tích : 60 m2
Hướng : Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,450,000,000 VNĐ
Diện tích : 94 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,360,000,000 VNĐ
Diện tích : 163 m2
Hướng : Đông Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,950,000,000 VNĐ
Diện tích : 53 m2
Hướng : Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,070,000,000 VNĐ
Diện tích : 73 m2
Hướng : Đông Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,200,000,000 VNĐ
Diện tích : 96 m2
Hướng : Tây Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 3,700,000,000 VNĐ
Diện tích : 96 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,700,000,000 VNĐ
Diện tích : 560 m2
Hướng : Tây Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 8,500,000,000 VNĐ
Diện tích : 432 m2
Hướng : Đông Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,300,000,000 VNĐ
Diện tích : 94 m2
Hướng : Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,220,000,000 VNĐ
Diện tích : 887 m2
Hướng : Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 990,000,000 VNĐ
Diện tích : 89 m2
Hướng : Tây Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 4,000,000,000 VNĐ
Diện tích : 134 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 4,750,000,000 VNĐ
Diện tích : 190 m2
Hướng : Tây
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,050,000,000 VNĐ
Diện tích : 77 m2
Hướng : không Xác Định
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 930,000,000 VNĐ
Diện tích : 73 m2
Hướng : Tây
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,200,000,000 VNĐ
Diện tích : 57 m2
Hướng : Đông Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 3,800,000,000 VNĐ
Diện tích : 40 m2
Hướng : Tây Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 3,500,000,000 VNĐ
Diện tích : 109 m2
Hướng : Đông
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,200,000,000 VNĐ
Diện tích : 217 m2
Hướng : Tây Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,480,000,000 VNĐ
Diện tích : 90 m2
Hướng : không Xác Định
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 640,000,000 VNĐ
Diện tích : 44 m2
Hướng : không Xác Định
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,380,000,000 VNĐ
Diện tích : 58 m2
Hướng : Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 3,750,000,000 VNĐ
Diện tích : 150 m2
Hướng : Đông
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 840,000,000 VNĐ
Diện tích : 84 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 100 m2
Hướng : không Xác Định
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 145 m2
Hướng : không Xác Định
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,200,000,000 VNĐ
Diện tích : 96 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,150,000,000 VNĐ
Diện tích : 73 m2
Hướng : không Xác Định
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 4,030,000,000 VNĐ
Diện tích : 244 m2
Hướng : Tây Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,205,000,000 VNĐ
Diện tích : 41 m2
Hướng : Tây Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,350,000,000 VNĐ
Diện tích : 100 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,480,000,000 VNĐ
Diện tích : 90 m2
Hướng : Tây Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 6,200,000,000 VNĐ
Diện tích : 120 m2
Hướng : Tây Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,560,000,000 VNĐ
Diện tích : 68 m2
Hướng : Tây Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,150,000,000 VNĐ
Diện tích : 204 m2
Hướng : Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 480,000,000 VNĐ
Diện tích : 68 m2
Hướng : Tây Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 4,750,000,000 VNĐ
Diện tích : 180 m2
Hướng : Đông Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,470,000,000 VNĐ
Diện tích : 127 m2
Hướng : Tây Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 3,000,000,000 VNĐ
Diện tích : 20 m2
Hướng : Tây Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 3,500,000,000 VNĐ
Diện tích : 140 m2
Hướng : Tây Bắc
725 Trần Nhân Tông, Kiến An
Giá : 3,000,000,000 VNĐ
Diện tích : 120 m2
Hướng : Tây Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 7,200,000,000 VNĐ
Diện tích : 107 m2
Hướng : Đông Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,470,000,000 VNĐ
Diện tích : 76 m2
Hướng : Bắc
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 2,830,000,000 VNĐ
Diện tích : 100 m2
Hướng : Tây Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 6,060,000,000 VNĐ
Diện tích : 145 m2
Hướng : Tây
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,530,000,000 VNĐ
Diện tích : 70 m2
Hướng : Đông Nam
Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
Giá : 1,530,000,000 VNĐ
Diện tích : 102 m2
Hướng : Đông Bắc
725 Trần Nhân Tông, Kiến An
Giá : 1,094,000,000 VNĐ
Diện tích : 387 m2
Hướng : Tây Nam
725 Trần Nhân Tông, Kiến An
Giá : 2,100,000,000 VNĐ
Diện tích : 77 m2
Hướng : Đông Nam
725 Trần Nhân Tông Kiến An
Giá : 850,000,000 VNĐ
Diện tích : 58 m2
Hướng : Tây Bắc
Kiến An - Hải Phòng
Giá : 2,200,000,000 VNĐ
Diện tích : 80 m2
Hướng : Đông Bắc
An Thái - An Lão - Hải Phòng
Giá : 3,400,000,000 VNĐ
Diện tích : 150 m2
Hướng : không Xác Định
An Thái - An Lão - Hải Phòng
Giá : 1,300 VNĐ
Diện tích : 86 m2
Hướng : Tây Bắc
An Thái - An Lão - Hải Phòng
Giá : 1,420,000,000 VNĐ
Diện tích : 74 m2
Hướng : Tây Nam
An Thái - An Lão - Hải Phòng
Giá : 1,322,000,000 VNĐ
Diện tích : 174 m2
Hướng : Bắc
An Thái - An Lão - Hải Phòng
Giá : 1,400,000,000 VNĐ
Diện tích : 140 m2
Hướng : không Xác Định
An Thái - An Lão - Hải Phòng
Giá : 1,480,000,000 VNĐ
Diện tích : 72 m2
Hướng : Đông Nam
Giá : 750,000,000 VNĐ
Diện tích : 111 m2
Hướng : Tây
An Thái - An Lão - Hải Phòng
Giá : 1,050,000,000 VNĐ
Diện tích : 210 m2
Hướng : Bắc
An Thái - An Lão - Hải Phòng
Giá : 3,450,000,000 VNĐ
Diện tích : 210 m2
Hướng : Nam
Giá : 5,000,000 VNĐ
Diện tích : 28,733 m2
Hướng : không Xác Định
725 Trần Nhân Tông Kiến An
Giá : 895,000,000 VNĐ
Diện tích : 58 m2
Hướng : Tây Bắc
Giá : 1,320,000,000 VNĐ
Diện tích : 176 m2
Hướng : Bắc
Giá : 1,350,000,000 VNĐ
Diện tích : 80 m2
Hướng : Tây
Giá : 1,395,000,000 VNĐ
Diện tích : 30 m2
Hướng : Tây Nam
An Thái - An Lão - Hải Phòng
Giá : 1,700,000,000 VNĐ
Diện tích : 80 m2
Hướng : Tây Nam
Giá : 1,170,000 VNĐ
Diện tích : 65 m2
Hướng : Bắc
Giá : 1,550,000,000 VNĐ
Diện tích : 50 m2
Hướng : Đông Nam
Đồng Chuối Hùng Vương Hồng Bàng
Giá : 1,850,000,000 VNĐ
Diện tích : 75 m2
Hướng : Tây Bắc
Đồng Hòa Kiến An
Giá : 1,220,000,000 VNĐ
Diện tích : 50 m2
Hướng : Đông Bắc
Ngọc Sơn - Kiến An - Hải Phòng
Giá : 1,250,000,000 VNĐ
Diện tích : 77 m2
Hướng : Bắc
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 70 m2
Hướng : không Xác Định
Giá : 2,100,000,000 VNĐ
Diện tích : 54 m2
Hướng : Đông Bắc
Giá : 650,000,000 VNĐ
Diện tích : 75 m2
Hướng : Tây Bắc
725 Trần Nhân Tông, Kiến An
Giá : 780,000,000 VNĐ
Diện tích : m2
Hướng : Bắc
Khu vực : Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng

Giá bán :2,520,000,000 VNĐ

Diện tích : 100 m2

Hướng : Tây Nam

Khu vực : Số 725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng

Giá bán :1,550,000,000 VNĐ

Diện tích : 63 m2

Hướng : Đông Bắc

Khu vực :

Giá bán :Thỏa thuận

Diện tích : m2

Hướng : không Xác Định

Khu vực : SỐ 365 LÊ DUẨN, BẮC SƠN, KIẾN AN, HẢI PHÒNG

Giá bán :2,120,000,000 VNĐ

Diện tích : 40 m2

Hướng : không Xác Định

DTMB từ đến


Tìm kiếm
zalo
0937.686.888